Ekompakt
EN RU
Menu

O Ekompakt

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie w skali demonstracyjnej innowacyjnego kompaktowego modułu wytwarzania energii elektrycznej z biomasy. Wszystkie krytyczne funkcje nowego produktu – kompaktowego modułu wytwarzania energii elektrycznej z biomasy zostały potwierdzone analitycznie i eksperymentalnie poprzez przeprowadzenie szeregu badań analitycznych i laboratoryjnych, mających na celu potwierdzenie przewidywań badań naukowych wybranych elementów modułu w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych.

W ramach projektu przewiduje się, iż na bazie dotychczas zebranych doświadczeń, zostanie zaprojektowany i przebadany w kompleksowych badaniach symulacyjnych, a następnie zbudowany innowacyjny, kompaktowy i autonomiczny moduł do przekształcania biomasy (zwłaszcza odpadowej), do energii elektrycznej. Przy tym możliwe będzie całkowite zagospodarowanie możliwej do odzyskania energii cieplnej, przy założeniu wyeliminowania przekształcania "odpadu w odpad".

Moduł rzeczywisty (prototyp) zostanie poddany wszechstronnym badaniom, niezbędnym do uzyskiwania kolejnych poziomów gotowości instalacji. Po przeprowadzeniu badań, w przypadku potwierdzenia docelowego poziomu technologicznego, instalacja zostania zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach. Po pozytywnych wynikach zastosowania zostanie uruchomiona na skale przemysłową produkcja nowego, innowacyjnego w skali świata produktu - Ekompakt.

Moc przerobowa Ekompakt wynosić będzie do 300 kg wsadu/h, moc elektryczna na wyjściu wynosić będzie 57 kW, moc cieplna w pełni wykorzystana – 120 kW. Nowy system modułowy Ekompakt będzie systemem innowacyjnym (zwłaszcza innowacyjne są jej główne węzły technologiczne), charakteryzuje się o ok. 25% wyższą wydajnością uzysku prądu elektrycznego, lepszym wykorzystaniem ciepła.

Cele projektu

  1. 1Przetestowanie w skali demonstracyjnej nowego produktu – kompaktowego modułu wytwarzania prądu elektrycznego z biomasy
  2. 2Rozwój działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez CAD-MECH Sp. z o.o.
  3. 3Wzrost konkurencyjności Spółki CAD-MECH
  4. 4Rozszerzenie oferty produktowej Spółki o nowe, innowacyjne produkty opracowane w wyniki prac B+R
  5. 5Rozwój Spółki CAD-MECH

Korzyści projektu

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wprowadzi na rynek innowacyjny w skali świata produkt, jakim będzie moduł Ekompakt pracujący w oparciu o nowe proenergetyczne procesy zgazowywania i spalania, co jednocześnie pozwoli ograniczyć powstawanie odpadów. Przewidywane efekty ekonomiczne związane z wprowadzeniem produktu na rynek umożliwiają kilkukrotny zwrot nakładów poniesionych na prace w przeciągu 5 lat. Wprowadzenie urządzenia na rynek wykreuje nowe miejsca pracy oraz pobudzi branże takie jak energetyka, recycling i rolnictwo.

Realizacja projektu wpłynie również na zwiększenie zatrudnienia w Spółce CAD-MECH. Przewiduje się, że dzięki realizacji projektu zostaną utworzone 3 nowe miejsca pracy. Dodatkowo, wdrożenie nowego produktu w skali komercyjnej spowoduje powstanie nowych miejsc pracy w miejscach instalacji nowych produktów, a tym samym spowoduje wzrost zatrudnienia w obszarze EOG. Dzięki realizacji niniejszego projektu Spółka CAD-MECH zdobędzie pozycję lidera na rynku instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z biomasy.

Skąd pomysł na Ekompakt?

W związku z dynamicznym światowym rozwojem gospodarczym, obserwuje się duże zapotrzebowanie rynkowe na instalacje wytwarzające energię elektryczną z surowców odnawialnych (m.in. z biomasy), w sposób nie powodujący negatywnego oddziaływania na środowisko. Zarówno w Polsce jak i na świecie prowadzone są liczne badania naukowe, których efektem jest wiedza na temat procesów zgazowania paliw stałych pochodzenia naturalnego i ciał stałych pochodzenia syntetycznego. Znane są: standardowe technologie zgazowania (chemizm procesu, wpływ poszczególnych parametrów na jego przebieg), technologie oczyszczania i stabilizowania stałych produktów procesu zgazowania, metody oczyszczania gazów, katalizatory spalania średnio i niskokalorycznego gazowego produktu zgazowania, metody: pomiarowe wspomagające procesy chemiczne, zdalnej kontroli i archiwizacji parametrów pracy instalacji, odzyskiwania ciepła z procesów technologicznych (np. systemy ORC).

Brak na świecie technologii pozwalającej na kondycjonowanie uzyskiwanego gazu i spalin aby w sposób bezpieczny można było wykorzystać ich energię cieplną. Konieczne jest przeprowadzenie niniejszego projektu, który pozwoli opracować nowy kompaktowy moduł wytwarzania energii elektrycznej z biomasy. W efekcie projektu wdrożony zostanie nowy produkt, który w pełni odpowiada zapotrzebowaniu, zgłaszanemu przez grupę docelową i wpisuje się w istniejącą lukę technologiczną. Moduł Ekompakt będzie stanowił całkowitą nowość na rynku światowym, i obecnie nie ma odpowiednika, który pozwalałby na tak wysoki uzysk energii elektrycznej przy zapewnieniu jednocześnie dużej możliwości na indywidualną modyfikację instalacji.